logo

Οι υπηρεσίες μας

Τι κάνουμε Με τη διεθνή και εγχώρια πείρα μας συνδυασμένη με την δημιουργικότητα και την διορατικότητα των κορυφαίων νέων δικηγόρων της χώρας μας, η νομική εταιρία Παμπούκης, Μαραβέλης, Νικολαϊδης & Συνεργάτες παρέχει πρακτικές, ευρηματικές και επωφελείς λύσεις σε συναλλαγές και ζητήματα σε ένα συνεκτικό φάσμα νομικών πεδίων.
Οι τομείς δραστηριοποίησής μας είναι οι ακόλουθοι:

Η δυναμική των δραστηριοτήτων μας και η εξειδίκευσή των υπηρεσιών που παρέχουμε αναλύεται παρακάτω:

Δικαστικές αντιδικίες, Διεθνής Διαιτησία και Εναλλακτικοί Τρόποι επίλυσης διαφορών

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν λάβει μέρος με μεγάλη επιτυχία τόσο σε δικαστικές αντιδικίες, όσο και ως διαιτητές ή μεσολαβητές σε πληθώρα εγχώριων και διεθνών περίπλοκων υποθέσεων. Έχουμε παρασταθεί στις σημαντικότερες, από την άποψη αντικειμένου, δίκες των τελευταίων ετών όπως η δίκη ΟΠΑΠ κατά Ίντραλοτ, ΟΑΕΠ κατά Μυτιληναίος και σε άλλες σημαντικές αντιδικίες μεγάλων εταιριών, όπως της Beechamp (καλλυντικά).

Η εμπειρία μας δεν εξαντλείται μόνο στα εθνικά δικαστήρια, δεδομένου ότι η βαθιά γνώση μας στο διεθνές (ιδιωτικό και δημόσιο), αλλά και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, μας καθιστά ισχυρούς «παίχτες» σε οποιοδήποτε διεθνές ή ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό forum (ΔΔΧ, ΔΕΚ, ΠρωτΕΚ, ΕΔΔΑ). Ο Καθηγητής κ. Χ. Παμπούκης μετείχε στην υπερασπιστική ομάδα της Ελληνικής Δημοκρατίας, την οποία συνέδραμε και ο εταίρος μας κ. Γ. Νικολαϊδης, στην περίφημη υπόθεση της βασιλικής περιουσίας, ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Επίσης έχουμε παρασταθεί, ενώπιον του ΔΕΚ, σε υποθέσεις σημαντικού αντικειμένου.

Η διεθνής νομική κατάρτιση μας δίνει την δυνατότητα να ασχολούμαστε με όλα τα διαδικαστικά, δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα μιας υπόθεσης, καθώς επίσης και να προβαίνουμε στις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες για την αναγνώριση και εκτέλεση μιας αλλοδαπής δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης στην Ελλάδα.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του γραφείου μας αποτελεί η μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή μας στις Τεχνικές Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών (ADR) και η διαρκής ενημέρωση και προσαρμοστικότητά μας στις νεοαναδυόμενες μορφές τους. Η προσέγγισή μας αναλύεται στην αποφυγή της αντιδικίας για λόγους αποφόρτισης της δικαστηριακής ύλης, για την επίτευξη ταχύτητας, εμπιστευτικότητας και ευελιξίας, εστιάζοντας πάντοτε στο αποτέλεσμα, βάσει της αυτονομίας βουλήσεως των μερών.

  • Διαιτησία (Arbitration): Συμμετοχή ως διαιτητών ή ως νομικών εκπροσώπων σε πλήθος διαιτησιών θεσμικών (ICSID, ICC, LCIA, AAA, PCA) και ad hoc (UNCITRAL Rules).
  • Διαμεσολάβηση (Mediation) και Συμφιλίωση (Conciliation).
  • Neutral Evaluation/ICC International Center for Technical Expertise, Διαμεσολάβηση - Διαιτησία (Med-Arb), Mini-trial.

Εταιρικό και διεθνές εταιρικό Δίκαιο

-Σύσταση, τροποποίηση, λύση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιριών, υπεράκτιων Εταιριών (Offshore Companies). Κοινοπραξίες. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Joint Ventures). Σύνταξη καταστατικών εταιριών και πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων. Αποεπενδύσεις. Μερίσματα. Εξαγορές μετοχών. Πτωχεύσεις. Εκκαθάριση. Ρευστοποίηση. Διοίκηση και Έλεγχος. Εταιρική διακυβέρνηση, Ζητήματα εταιρικού φορολογικού δικαίου.
-Νομικοί έλεγχοι (due diligence). Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών. MoU's. Χρηματιστηριακά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε συμμετάσχει σε εξαγορές κυπριακών εταιριών από τον ΟΠΑΠ και τα ΕΛΠΕ.
-Υπεράκτιες εταιρίες (offshore), εγκατάσταση υπεράκτιων εταιριών σε όλες τις offshore δικαιοδοσίες, ενδοεταιρικές συναλλαγές, φορολογικά κίνητρα. Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους οργανισμούς για σύσταση και διαχείριση εξωχώριων και μη (ιδιαίτερα στη Κύπρο) εταιριών.

Έχουμε την τιμή να έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας σε εταιρίες και οργανισμούς υψηλής φήμης και ηγέτιδες στους κλάδους τους όπως για παράδειγμα στην Louis Ηotels AΕ, ΜΑΡΜΑΡΑ SA, Τhe Margi ΑΞΤΕ, στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης, σε συμβουλευτικές εταιρίες, όπως η Deloitte και η Κantor AE, καθώς και σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε άλλους ποικίλους τομείς, όπως η Druckfarben ΕΛΛΑΣ ΑΕ (βιομηχανία-μελάνια χρώματα), ο ΟΠΑΠ ΑΕ (τυχηρά παιχνίδια) και η Island Art and Taste-Central, διακεκριμένη στον τομέα διασκέδασης και εστίασης.

Διεθνείς επενδύσεις

-Χρηματοδότηση. Επενδυτικό και εμπορικό δίκαιο αναπτυσσόμενων Κρατών και αναδυόμενων οικονομιών. Ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων. Εθνικοποίηση/απαλλοτρίωση διεθνούς επένδυσης. Επενδυτικά κίνητρα και αναπτυξιακή νομοθεσία.
-Διαιτητική επίλυση επενδυτικών διαφορών στο Διεθνές Κέντρο επίλυσης επενδυτικών διαφορών (ICSID).
-Ζητήματα ασφάλισης επενδύσεων, διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου, ασφάλισης κατασκευαστικών έργων. Στην εξέχουσα δε πελατεία μας, συγκαταλέγονται και οργανισμοί ασφάλισης, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ο πολυεθνικός Ασφαλιστικός όμιλος Gerling, η Federation Nationale de la Mutalite Francaise (ο δεύτερος δημόσιος ασφαλιστικός οργανισμός της Γαλλίας)

Ενέργεια

-Εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές πετρελαϊκών εταιριών και εταιριών φυσικού αερίου. Διαγωνισμοί για την ανάληψη δημοσίων έργων στον ενεργειακό τομέα. Αδειοδότηση. Θεσμικό πλαίσιο εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
-Διευθέτηση ενεργειακών διαφορών στα εσωτερικά δικαστήρια, εξωδικαστικά και στα πλαίσια των μηχανισμών επίλυσης διαφορών της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας (ECT).
Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των ηγετιδών επιχειρήσεων του κλάδου, όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), η ΔΕΗ κ.α.

Διεθνείς επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές - Διεθνές Εμπορικό δίκαιο

-Διεθνείς Συμβάσεις, εφαρμοστέο δίκαιο και αυτονομία των μερών, διεθνής εμπορική πώληση, προστασία καταναλωτή, προστασία εργαζομένων, συναλλαγματικός έλεγχος, διεθνής αντιπροσώπευση, περιουσιακές συναλλαγές, αλλοδαπές απαλλοτριωτικές πράξεις, κυβερνητικές πράξεις, αντίμετρα για την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, έλεγχος anti-dumbing, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.
-Συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές. Συμβάσεις πώλησης. Συμβάσεις μεταφοράς, θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, διεθνείς πωλήσεις στο πλαίσιο των Συμβάσεων CISG και UCC. Κατανομή κινδύνου, εγγυήσεις, παραβίαση Συμφωνίας και μη εκτέλεση.

Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών για κάθε ζήτημα χρηματοδότησης και για διαφορές μεταξύ δανειοδοτών και δανειοληπτών. Χρηματοδότηση έργων, ομόλογα, ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια. Χρεόγραφα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα και κάλυψη των νέων μορφών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Πιστωτικές Συμβάσεις. Μεταφορές κεφαλαίων. Σύγχρονες χρηματοδοτικές Συμβάσεις, Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfeiting), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς. Συμβάσεις φύλαξης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio investments). Συμμετοχική Χρηματοδότηση (venture capital).

Στην εκλεκτή πελατεία μας ανήκουν σημαντικές Τράπεζες, όπως η Τράπεζα Πειραιώς.

Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών και Δίκαιο ΜΜΕ

-Συναλλαγές και ανταγωνισμός στην διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά, νομικό καθεστώς, δίκτυα και υπηρεσίες. Αδειοδότηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Ρυθμίσεις στα πλαίσια της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), Ευρωπαϊκό και Διεθνές τηλεπικοινωνιακό πλαίσιο.
-Ισχύον περί τύπου δίκαιο, Ελευθερία του τύπου, Συναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου, Ρυθμίσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα όρια της Δημοσιογραφικής έρευνας, Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας, Αρχές της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, Κανόνες δεοντολογίας.

Σημαντικό ποσοστό της επώνυμης πελατείας μας προέρχεται από τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως η Νetmed ΑΕ (Συνδρομητική τηλεόραση), Eurosport Hellas AE, Fashion TV AE (Δορυφορική Τηλεόραση), του Τύπου, καθώς και από τον χώρο των εκδόσεων, όπως ο η TCT Media Group, Ωκεανίδα ΑΕ, Μανιατέας ΑΕ

Δίκαιο της Πληροφοριακής Τεχνολογίας και Δίκαιο του Διαδικτύου

-Βάσεις δεδομένων και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και ζητήματα που ανακύπτουν στην αγορά της πληροφοριακής τεχνολογίας. Σύγχρονες μέθοδοι σύναψης Συμβάσεων μέσω των νέων τεχνολογιών. Συμβάσεις λογισμικού. Απόκτηση και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της νέας τεχνολογίας.
-Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ηλεκτρονικές εμπορικές Συμβάσεις. Προστασία καταναλωτή.
-Σύναψη Συμβάσεων στο διαδίκτυο. Προστασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (domain names). Προστασία δικτυακού τόπου. Συμβάσεις φιλοξενίας (web-hosting). Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting providers). Προστασία από προσβολές δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον (digital era).

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Προστασία του δημιουργού. Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων. Προστασία βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προστασία σημάτων και ευρεσιτεχνιών. Δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου. Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προσβολές δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας στον κυβερνοχώρο.

Real Estate - Διαχείριση Ακίνητης περιουσίας

- Παροχή νομικών υπηρεσιών σε Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, Τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουριστικής ανάπτυξης, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
- Μισθωτικές Συμβάσεις, μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, έλεγχοι τίτλων.

Παρέχουμε νομική κάλυψη σε αναπτυξιακές εταιρίες, όπως η Lamda Development ΑΕ που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, καθώς και σε κατασκευαστικές, για την διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών ανάληψης και ολοκλήρωσης έργων.

Θέματα αλλοδαπών και ομογενών - Διαχείριση των νομικών τους υποθέσεων στην Ελλάδα

-Έκδοση κληρονομητηρίων και διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την περιαγωγή της κληρονομιάς.
-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, νομική κάλυψη για αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλες επενδύσεις.
-Ρευστοποίηση περιουσίας.

Γνωμοδοτήσεις

Ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Π. Παμπούκης, εταίρος της εταιρίας Παμπούκης, Μαραβέλης, Νικολαϊδης & Συνεργάτες και καταξιωμένος, τόσο στο νομικό, όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο, έχει επανειλημμένως λάβει μέρος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (ενδεικτικά αναφέρονται, η επιτροπή για την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την διεθνή πώληση κινητών-CISG, για το δίκαιο των Ιδιωτικοποιήσεων, για την διαφθορά στις αστικές υποθέσεις), είχε επίσης την τιμή να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Κράτος σε διακεκριμένους διεθνείς Οργανισμούς (όπως, μεταξύ άλλων, στην ΟΝΕ, στην UNCITRAL, στην UNIDROIT, στην ΕΕ, ως εκπρόσωπος για τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, καθώς και στην Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο). Συν τοις άλλοις, έχει παράσχει γνωμοδοτήσεις που έχουν ακολουθηθεί, κατά κανόνα, από το Ανώτατο Ακυρωτικό και για ποικίλα νομικά ζητήματα της ειδικότητας του.

Γνωμοδοτήσεις και γνωμοδοτικά σημειώματα παρέχουν επίσης και οι λοιποί εταίροι μας σε θέματα επιστημονικής αιχμής που αφορούν ζητήματα ερμηνείας του δικαίου και θέματα εταιρικής πρακτικής στο χώρο της συμβουλευτικής δικηγορίας.

Ο εταίρος κ. Γ. Νικολαϊδης έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, όπως για παράδειγμα στην επιτροπή για την μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για τις καταναλωτικές πωλήσεις.